Thông tin dự án
Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 1, 2
Khách hàng Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2)
Năm thực hiện 2020
Hình thức Cung cấp VTTB
Giá trị hợp đồng ~ 35.000.000.000 VNĐ
Phạm vi thực hiện:
  • Cung cấp thiết bị nhất thứ và phụ kiện.
  • Cung cấp, lắp đặt  và thí nghiệm hoàn chỉnh hệ thống thiết bị nhị thứ.
0.39591 sec| 745.859 kb